O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
Član 107. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
(1) Vijeće roditelja je tijelo u okviru kojeg se promoviraju interesi roditelja učenika škole u odgojno-obrazovnom procesu škole.
(2) Škola ima vijeće roditelja koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan predstavnik roditelja učenika iz svakog odjeljenja.
(3) Vijeće roditelja u školi radi i djeluje na osnovu poslovnika o radu vijeća roditelja.
(4) Vijeće roditelja svoje aktivnosti može koordinirati i međusobno sarađivati između škola na nivou općina ili kao vijeće roditelja na nivou Kantona.
(5) Osnovne aktivnosti vijeća roditelja su:
     (a) promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
     (b) prezentiranje stavova roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
     (c) podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
     (d) obavještavanje školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima vijeća roditelja kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu školskog     odbora ili druge zainteresirane strane,
     (e) učešće   pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
     (f) razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice,
     (g) predlaganje mjera za unapređenje odgojno - obrazovnog rada,
     (h) predlaganje mjera za unapređenje saradnje roditelja sa školom,
     (i) pružanje pomoći i podrške u poboljšanju uvjeta rada škole,
     (j) druge aktivnosti koje su od općeg interesa za rad škole.

VIJEĆE UČENIKA  i RODITELJA

 

Razred

ČLAN VIJEĆA UČENIKA

ČLAN VIJEĆA RODITELJA

       

1.

I-1

Krehić Nejra

Duraković Jasna

2.

I-2

Čorbo Rejhan

Kurtović Edin

3.

I-3

Nezir Nejla

Dudo Emir

4.

I-4

Hodžić Arman

Subašić Adel

5.

II-1

Kadrić Arduana

Aganović Mirnesa

6.

II-2

Parnica Henna

Hajrić Aida

7.

II-3

Sultanić Adin

Žunić Amela

8.

II-4

Bašagić Edna

Šebo Džemal

9.

II-5

Šivšić Adna

Tahirović Sanela

10.

III-1

Bećirović Emrah

Serdarević Mirela

11.

III-2

Đip Ilhan

Bajramović Mersiha

12.

III-3

Žunić Larisa

Kaltak Meldijana

13.

III-4

Serhatlić Džan

Veljan Amina

14.

IV-1

Bećirević Nejra

Čerkez Enes

15.

IV-2

Tunović Amina

Smječanin Sanela

16.

IV-3

Duraković Omer

Planja Azra

17.

IV-4

Čerkez Hamza

Bajramović Senada

18.

V-1

Mulić Amina

Fazlić Karaman Medina

19.

V-2

Babačić Anesa

Imeri Amina

20.

V-3

Spahović Tarik

Salihagić Sanela

21.

V-4

Karić Emil

Kaljanac Jasmina

22.

VI-1

Muslim Džena

Okerić Belma

23.

VI-2

Mešanović Sara

Hodžić Samir

24.

VI-3

Nuhanović Valida

Čorbo Mirela

25.

VI-4

Hamidović Nedžma

Subašić Edin

26.

VII-1

Alilović Iman

Zajko Arnela

27.

VII-2

Šabanović Ajna

Čano Amir

28.

VII-3

Duraković Kaima

Šahović Amra

29.

VII-4

Hasković Selma

Fazlagić Almedina

30.

VIII-1

Tucaković Suana

Kljuno Amra

31.

VIII-2

Spahija Eldan

Spahija Enesa

32.

VIII-3

Pazalja Ilda

Šahović Kada

33.

VIII-4

Uglješa Ena

Fazlagić Selvin

34.

IX-1

Hamzić Nejra

Bahtanović Mirela

35.

IX-2

 Šetkić Kanita

Peštek Enes

36.

IX-3

Gerin Ajla

Peljto Omer

37.

IX-4

Bajramović Bakir

Cero Edin

   
 
 
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo